26 februari 2018

Algemene voorwaarden opslag

Algemene voorwaarden Wietze de Boer Bagagevervoer

Algemene voorwaarden opslag

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wietze de Boer
bagagevervoer, als verhuurder van opslagruimte optreedt.
1.2. Huurder is eenieder die enig object stalt Wietze de Boer Bagagevervoer. Van deze
voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
1.3. De opslag overeenkomst tussen van Wietze de Boer Bagagevervoer en huurder komt tot
stand bij het ondertekenen en betalen van de opslagovereenkomst door de huurder.
1.4. In de opslag overeenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de opslagvoorwaarden te
hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
1.5. De opslag overeenkomst voor jaarstalling kan wederzijds worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
De Opslagovereenkomst kan alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn (1 april) worden
opgezegd, en niet tussentijds. Wanneer het object gedurende het seizoen (1 april t/m 1 oktober) niet uit
de opslag wordt gehaald, wordt de opslagovereenkomst stilzwijgend verlengd voor 1 jaar.

2. Opslagjaar

2.1. Uw object kunt u alleen laten bezorgen wanneer u dit minimaal 14 dagen van tevoren heeft
aangemeld. Bij voorkeur via info@janvanvlieland.nl .

3. Geboden, Verboden

3.1. Indien het object ter opslag aangeboden wordt, dient u deze te conform richtlijnen klaar te
zetten op uw campingplek. Wietze de Boer Bagage vervoer zorgt voor het vervoer en de
opslag.
3.2. Het is de huurder tijdens de opslag verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of
andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of
zaken, dan wel stoffen, etenswaren of kaarsen (alle), in het object te plaatsen. Voor eventuele
schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder
aansprakelijk. Huurder is verplicht Wietse de Boer Bagagevervoer of diens gemachtigde
toegang tot de opgeslagen object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde
veiligheidsvoorschriften te controleren.
3.3. Het is de huurder niet toegestaan het object onstapelbaar te maken.
3.4. De contracthouder dient bij aflevering van het object aanwezig te zijn op de bezorglocatie.
Wij leveren geen kisten aan eventuele huurders, kennissen, etc.

4. Aansprakelijkheid

4.1. De huurder is verplicht de ter opslag aangeboden object WA of Casco te verzekeren.
4.2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem
zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
4.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het opgeslagen object, in
welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen door storm, brand,
sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige
andere gebeurtenis. De huurder verklaart zich akkoord dat het opslaan van de kist geschiedt
voor eigen risico.
4.4. Wietze de Boer Bagagevervoer is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van
het object indien dit te wijten is aan grove schuld van Wietze de Boer Bagagevervoer of
personen in dienst van Wietze de Boer Bagagevervoer, of door hem aangenomen voor het
uitvoeren van werkzaamheden.
Algemene voorwaarden opslag Wietze de Boer Bagage vervoer – 2018 2
4.5. Na het afleveren van het object op locatie vervalt elke aansprakelijkheid van eventuele
schade aan het object. U dient dus bij aflevering het object na te lopen op eventuele schade.
Wanneer u later schade constateert is het namelijk voor ons niet terug ter herleiden of dit
eventueel later is ontstaan of bij ons in de opslag. Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen
als door ons schade is gemaakt, hiervoor zijn we verzekerd.
4.6. Transportservice: het object mag dient stapelbaar te zijn en geen kop te hebben, anders wordt
er een toeslag berekend van €55,- per jaar.

5. Betalingen

5.1. Direct bij reservering van het opslagjaar dient de verschuldigde jaar huur door Wietze de boer
Bagagevervoer te zijn ontvangen.
5.2. Wietze de Boer bagagevervoer heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders
daarvan vóór 1 maart van elk jaar hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
5.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt en het object staat toch in de opslag, is hij rechtswege in
verzuim en heeft Wietze de Boer Bagagevervoer zonder enige ingebrekestelling het recht de
huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf
de vervaldatum in rekening te brengen. Daarnaast zal ook administratiekosten a € 25,- in
rekening gebracht worden bij niet tijdig betalen van de factuur.
5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Wietze de Boer
Bagagevervoer op de huurder verhaald worden.
5.5. Wietze de Boer Bagagevervoer heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan
hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
5.6. Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en Wietze de Boer
Bagagevervoer over de opslagvoorwaarden is Wietze de Boer Bagagevervoer gemachtigd uw
contract te verbreken. Hierbij wordt geen opslaggeld gerestitueerd.
5.7. De huur van de opslagruimte/ kist is niet overdraagbaar als de huurder het object tijdens het
opslagjaar verkoopt.

6. Geschillen

6.1. Op de opslagovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
6.2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.

7. Tarieven

7.1. Deze tarieven zijn incl. BTW.
7.2. Alle prijzen gelden op jaarbasis. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

8. Overgangsbepaling

8.1. Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 april 2018.
8.2. Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst.